Imperial cruditè

Tuna and mango tartare, salmon and avocado tartare, avocado and mango red shrimp tartare, tuna-salmon-sea bass-shrimp sashimi